Blogger templates

2/20/2554

ประเภทของโบราณสถาน

๒. ประเภทของโบราณสถาน

วิธีการแบ่งแยกประเภทของโบราณสถานอาจแยกได้ ๒ วิธี
(๑) แบ่งแยกโดยพิจารณาจากหลักกรรมสิทธิ์คือแบ่งเป็น
(๑.๑) โบราณสถานที่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบ ด้วยกฎหมาย
(๑.๒) โบราณสถานที่ไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดย ชอบด้วย
กฎหมาย
(๒) แบ่งโดยพิจารณาจากหลักการขึ้นทะเบียนคือ แบ่งเป็น
(๒.๑) โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียน
(๒.๒) โบราณสถานที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...