Blogger templates

2/20/2554

โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ห้ามทำการค้า

โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ห้ามทำการค้า (มาตรา ๑๔ วรรคสอง)อธิบดีกรมศิลปากรมีอำนาจที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดว่าโบราณวัตถุ
หรือศิลปวัตถุ (ไม่ว่าจะขึ้นทะเบียนแล้วหรือไม่) ที่สมควรสงวนไว้เป็นสมบัติของชาติเป็น
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ห้ามทำการค้า หากอธิบดีกรมศิลปากรเห็นว่าสมควรเก็บรักษา
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุดังกล่าวไว้เป็นสมบัติของชาติก็ให้อธิบดีกรมศิลปากรมีอำนาจจัดซื้อ
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นไว้ได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...