Blogger templates

2/20/2554

การตรวจพิสูจน์โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ

การตรวจพิสูจน์โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ

อธิบดีกรมศิลปากรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุโดย
คณะกรรมการดังกล่าวนี้มีหน้าที่ตรวจพิสูจน์และให้ความเห็นเกี่ยวกับโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่
เจ้าพนักงานตำรวจ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙ ที่ได้จับกุม ยึด หรือ อายัด ไว้เพื่อดำเนินคดีว่าเป็น
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุจากโบราณสถาน หรือแหล่งโบราณคดี หรือแหล่งกำเนิด ณ ที่ใด มี
หลักการทางวิชาการอย่างไร และประเมินราคาพร้อมรายละเอียดอื่น ๆ
นอกจากนี้ในกรณีที่บุคคลภายนอกนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ มาให้กรมศิลปากร
ตรวจพิสูจน์ จะรับตรวจพิสูจน์เฉพาะโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ ประเภทดังต่อไปนี้

- ประติมากรรมเนื่องในศาสนา ได้แก่ พระพุทธรูป เทวรูป และพระพิมพ์
- เครื่องปั้นดินเผา และเครื่องถ้วยประเภทต่าง ๆ
- เหรียญกษาปณ์ และเหรียญที่ระลึก

ทั้งนี้ผู้นำโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ มาตรวจพิสูจน์จะต้องชำระค่าธรรมเนียม หรือค่า
บำรุง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...