Blogger templates

3/02/2554

สภาพภูมิประเทศจังหวัดราชบุรี


สภาพภูมิประเทศ
แผนที่ธรณีวิทยา จังหวัดราชบุรี ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี 2550
            

           สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของจังหวัดราชบุรีแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ บริเวณชายแดนด้านทิศตะวันตก ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับประเทศสารธารณรัฐสังคมนิยมพม่า มีแนวพรมแดนยาวประมาณ 60 กิโลเมตร เป็นเทือกเขาตะนาวศรีและป่าไม้ ความสูงประมาณ 200 – 300 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ส่วนบริเวณตอนกลางของจังหวัดเป็นพื้นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์เนื่องจากมีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่าน ความสูงประมาณ 1 -20 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง และบริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดเป็นที่ราบต่ำ ความสูงประมาณ 1 – 10 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง

มีแม่น้ำแม่กลองเป็นแม่น้ำสายสำคัญ อันเกิดจากการรวมตัวของแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ที่ไหลมาจากเทือกเขาแหลมในจังหวัดกาญจนบุรีมาบรรจบกันที่บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีแล้วไหลลงสู่ด้านใต้ผ่านอำเภอท่าม่วง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอบ้านโป่ง อำเภอโพธาราม อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี แล้วไหลไปทางตะวันออกเฉียงใต้เข้าสู่เขตอำเภอบางคนที อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามและออกสู่อ่าวไทยที่ปากแม่น้ำแม่กลอง

บริเวณพื้นที่จากเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรีมาถึงอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นบริเวณที่สูงมีภูเขาสลับกับที่ลุ่มสามารถปลูกข้าวได้ ตั้งแต่อำเภอโพธาราม ลงมาจนถึงเขตอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พื้นที่ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำแม่กลองมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม เมื่อเกิดมีลำน้ำไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เข้าไปในเขตอำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวา บริเวณดังกล่าวจะมีสภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่มต่ำไปถึงปากแม่น้ำแม่กลอง[1]
ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ ป่าไม้ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณร้อยละ 38 ของจังหวัด แร่ธาตุ ได้แก่ ดีบุก แทนทาไลต์ เฟลสปาส์ ควอร์ต หินปูน ดินขาวและดินลูกรัง[2]
[1] ศรีศักร วัลลิโภดม, “ ราชบุรี เมืองท่าที่ถูกลืม, “ เมืองโบราณ 16, 2 ( เมษายนมิถุนายน 2533 ), : 44.
[2] สำนักงานจังหวัดราชบุรี , จังหวัดราชบุรีศูนย์กลางความเจริญภูมิภาคตะวันตก (... , 2539), 36.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...