Blogger templates

2/20/2554

การค้นพบโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ

การค้นพบโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ

โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ซ่อนหรือฝังหรือทอดทิ้งไว้ในราชอาณาจักรหรือในบริเวณ
เขตเศรษฐกิจจำเพาะ โดยพฤติการณ์ซึ่งไม่มีผู้ใดสามารถอ้างว่าเป็นเจ้าของ ไม่ว่าที่ซึ่งซ่อนหรือฝัง
หรือทอดทิ้ง จะอยู่ในกรรมสิทธิ์หรือความครอบครองของบุคคลใดหรือไม่ ให้ตกเป็นทรัพย์สินของ
แผ่นดิน ผู้เก็บได้ต้องส่งมอบแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้วมีสิทธิได้รับรางวัลไม่เกิน ๑ ใน ๓ แห่งค่าของนั้น

วิธีปฏิบัติในการส่งมอบโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่พบหรือเก็บได้ คือ ผู้ที่เก็บ
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินได้ไม่ว่าโดยวิธีใดก็ตาม ต้องส่งมอบแก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรที่ใกล้ที่สุด หรือพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภายใน ๓๖ ชั่วโมง นับแต่วันเวลาที่ได้พบ และให้ผู้รับ
มอบแจ้งรายงานต่ออธิบดีกรมศิลปากร ภายใน ๗ วัน

คณะกรรมการซึ่งอธิบดีกรมศิลปากรแต่งตั้งให้พิจารณากำหนดค่าของทรัพย์สินและ
เงินรางวัลจะดำเนินการพิจารณากำหนดฯ ภายใน ๓๐ วัน หากผู้ที่เก็บโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุไม่
พอใจในค่าของทรัพย์สินที่คณะกรรมการฯ กำหนดให้ยื่นอุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมศิลปากรภายใน
๑๕ วัน นับแต่วันทราบค่าของทรัพย์สินที่กำหนด คำวินิจฉัยของอธิบดีกรมศิลปากรให้ถือเป็นที่สุด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...