Blogger templates

2/20/2554

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

การจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาจัดตั้ง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รวมทั้งการถอนสภาพด้วย
การเก็บรักษาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน
โบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินและอยู่ในความดูแลรักษาของกรม
ศิลปากร ต้องเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จะเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่อื่นใดไม่ได้
ยกเว้น ๔ กรณี

๑. กรณีที่ไม่อาจาหรือไม่สมควรจะนำมาเก็บรักษา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและเมื่อ
อธิบดีกรมศิลปากรอนุญาตแล้วจะเก็บรักษาไว้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอื่น วัด หรือสถานที่
ของราชการก็ได้

๒. กรณีที่อธิบดีกรมศิลปากรอนุญาตให้นำโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุไปแสดง ณ ที่ใด ๆ
เป็นการชั่วคราว

๓. กรณีที่อธิบดีกรมศิลปากรมีคำสั่งให้นำโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกจากพิพิธภัณฑ
สถานแห่งชาติเพื่อประโยชน์ในการซ่อมแซมหรือบูรณะ

๔. กรณีโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่เหมือนกันหลายชิ้น อธิบดีจะอนุญาตให้กระทรวง
ทบวง กรม ใดเป็นผู้เก็บรักษาโบราณวัตถุและศิลปวัตถุนั้นบางชิ้นก็ได้


การเรียกเก็บค่าเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหรือค่าบริการอื่น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดให้ผู้เข้าชมพิพิธ
ภัณฑสถานแห่งชาติเสียค่าเข้าชมหรือค่าบริการอื่น รวมทั้งกำหนดข้อปฏิบัติให้ผู้เข้าชมปฏิบัติใน
ระหว่างเข้าชม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...