Blogger templates

2/20/2554

สิ่งเทียมโบราณวัตถุและสิ่งเทียมศิลปวัตถุ

สิ่งเทียมโบราณวัตถุและสิ่งเทียมศิลปวัตถุ

“ สิ่งเทียมโบราณวัตถุ “ หมายความว่า สิ่งที่ทำเทียมโบราณวัตถุหรือส่วนของ
โบราณวัตถุที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือที่อยู่ในความครอบครองของกรม
ศิลปากร

“ สิ่งเทียมศิลปวัตถุ “ หมายความว่า สิ่งที่ทำเทียมศิลปวัตถุหรือส่วนของศิลปวัตถุที่ได้
ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือที่อยู่ในความครอบครองของกรมศิลปากร
“ ทำเทียม “ หมายความว่า เลียนแบบ จำลอง หรือทำเอาอย่างด้วยวิธีการใด ๆ ให้
เหมือนหรือคล้ายของจริง ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีขนาด รูปลักษณะ และวัสดุอย่างเดิมหรือไม่

- ประกาศกำหนดให้โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุเป็นโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ควบคุมการ
ทำเทียม (มาตรา ๑๘ ทวิ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจออกประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุชิ้นใดบ้างที่อยู่ในความครอบครองของกรมศิลปากรหรือที่ได้ขึ้นทะเบียน
ไว้ และมีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดีเป็นพิเศษ เป็น
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ควบคุมการทำเทียม

หากผู้ใดจะผลิต ค้า หรือมีสิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ควบคุมการทำเทียม ต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
ผู้ประสงค์จะผลิตสิ่งเทียมโบราณวัตถุและสิ่งเทียมศิลปวัตถุที่ควบคุมการทำเทียมต้องแจ้ง
รายการสิ่งที่ตนจะผลิตต่ออธิบดีกรมศิลปากรและต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นโบราณวัตถุและสิ่งเทียม
ศิลปวัตถุที่ควบคุมการทำเทียมต่ออธิบดีกรมศุลกากร เพื่อประโยชน์ในการนำหรือส่งออกนอก
ราชอาณาจักร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...