Blogger templates

2/21/2554

ประวัติอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
อำเภอดอนพุด  

         อำเภอดอนพุด เดิมเป็นตำบลหนึ่งขึ้นกับอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ โดยรวบรวมเอาตำบลต่าง ๆ 4 ตำบล เข้าเป็นเขตการปกครอง ได้แก่ ตำบลดอดพุด ตำบลดงตะงาว ตำบลบ้านหลวง และตำบลไผ่หลิว ตั้งเป็นกิ่งอำเภอดอนพุด ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2514 และต่อมาในปี 2536 กิ่งอำเภอดอนพุด ได้รับการประกาศยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอดอนพุด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110 ตอนที่ 179 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2536 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2536 เป็นต้นมา โดยมีนายประพนธ์ บุญช่วย เป็นนายอำเภอคนแรก


เชื้อสายเดิมของชาวบ้านอำเภอดอนพุดและพื้นที่ใกล้เคียง มีเชื้อสายมาจากชาวพวน ซึ่งอพยพมาจากเมืองเชียงของ หลวงพระบาง และนครเวียงจันทร์ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2 แห่งราชวงษ์จักรี ในขั้นแรกชาวพวนดังกล่าว ได้อพยพมาตั้งรกรากอยู่ที่บ้านบางกุ่ม และบ้านขล้อ ในเขตอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อมาได้อพยพมาอยู่ที่บ้านหนองมน ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

ครั้งเมื่อเกิดไฟไหม้ที่บ้านหนองมน ราษฎรส่วนหนึ่งของบ้านหนองมนได้อพยพมาอยู่บ้านหนองกระทะ ซึ่งเป็นท้องที่หมู่ที่ 1 ตำบลดอนพุดในปัจจุบัน ต่อมาราษฎรจากบ้านหนองมนได้อพยพมาอยู่ที่บ้านดอนพุด ซึ่งมีเขตติดต่อกับบ้านหนองกระทะมากขึ้นเรื่อง ๆ จนกลายเป็นชุมชนใหญ่  สำหรับสาเหตุที่เรียกหมู่บ้านนี้ว่า "บ้านดอนพุด" นั้น กล่าวคือ สมัยก่อนพื้นที่บ้านดอนพุดเป็นดอน น้ำท่วมไม่ถึง และมีต้นพุดขึ้นอยู่มาก จึงเรียกท้องที่นี้ว่า "ดอนพุด" และเนื่องจากที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลดอนพุด จึงได้เอาชื่อของตำบลนี้ตั้งเป็นชื่อของอำเภอว่า "อำเภอดอนพุด"


          วังม่วง 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...