Blogger templates

2/21/2554

ประวัติอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
อำเภอเมืองสระบุรี สมัยที่พระยาพิชัยรณรงค์สงครามเป็นเจ้าเมืองเห็นว่า  ตัวเมืองเดิมที่เสาไห้อยู่ห่างไกลจากทางรถไฟมาก  (รัชกาลที่ 5 ได้โปรดให้สร้างทางรถไฟ  สายตะวันออกเฉียงเหนือ  ขึ้นมาถึงเมืองสระบุรี  เมื่อ พ..2439)   ประกอบกับภูมิประเทศไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในสมัยนั้น  ยากแก่การขยายเมืองในอนาคต  จึงได้สร้างศาลาขึ้นใหม่ ณ บริเวณตำบลปากเพรียวเมื่อ พ.ศ. 2475[1]

ต่อมาในปี พ.ศ.2539 กระทรวงมหาดไทยได้นำตำบลบ้านแก้ง ตำบลรวงผึ้ง ตำบลเขาดินพัฒนา ตำบลพุแค และตำบลหน้าพระลาน ส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองสระบุรี มาตั้งเป็นอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเฉลิมฉลองปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติมาครบ 50 ปี
[1] คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดสระบุรี, (กรุงเทพ : คณะกรรมการ,2544),หน้า 57
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...