Blogger templates

3/02/2554

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดราชบุรี
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดราชบุรี
พื้นที่ในบริเวณที่เป็นจังหวัดราชบุรีในปัจจุบัน อดีตเคยเป็นอาณาบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์หลายยุคหลายสมัย นับแต่ชุมชนเริ่มแรกเมื่อหลานพันปีในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งได้อาศัยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เพื่อยังชีพไม่ว่าจะเป็นการล่าสัตว์ เก็บหาผลหมากรากไม้หรือของป่า ตลอดจนทำการกสิกรรม[1]
            จากความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายของผู้คนเหล่านั้น เริ่มมีโครงสร้างทางสังคมที่สลับซับซ้อนและมีพัฒนาการทางเทคนิควิทยา ในการทำเครื่องมือเครื่องใช้อย่างค่อย ๆ เป็นค่อยไป จนกระทั่งเข้าสู่สังคมเมืองในสมัยทวาราวดีภายหลังที่กระแสอารยธรรมจากอินเดียได้แพร่หลายเข้ามา[2] “ชยราชบุรี” คือชื่อเก่าที่สืบสานได้จากศิลาจารึกของเขมรโบราณที่ใช้เรียกขานดินแดนแห่งนี้ ก่อนที่จะปรากฏเป็น “ราชบุรี” ในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 1
บทบาทและความสำคัญของราชบุรีได้โดดเด่นอย่างชัดเจนในช่วง 200 ปีให้หลัง ด้วยทำเลที่ตั้งและระยะทางซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าใดนัก ประกอบกับการคมนาคมที่ก้าวหน้าขึ้น ทำให้ราชบุรีในปัจจุบันเจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว[1] ชิน อยู่ดี, โบราณคดีเมืองราชบุรี. อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 15 ฉบับที่ 9 (มีนาคม 2518), หน้า 22.
[2] ศรีศักร วัลลิโภดม. ราชบุรีเมืองท่าที่ถูกลืม.วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (เมษายน มิถุนายน 2533), หน้า 19.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...