Blogger templates

3/02/2554

ที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดราชบุรี


แผนที่ท่องเที่ยวแสดงอาณาเขตและพื้นที่จังหวัดราชบุรี
ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

จังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ระหว่างรุ้งที่ 13 องศา 10 ลิปดา ถึง 13 องศา 45 ลิปดาเหนือ และระหว่างแวงที่ 99 องศา 10 ลิปดา ถึง 100 องศา 5 ลิปดาตะวันออก[1] มีเนื้อที่ประมาณ 5,916 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,247,554 ไร่[2] อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันตก ตามทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นระยะทาง 101 กิโลเมตร หรือตามทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนธนบุรีปากท่อ) ประมาณ 80 กิโลเมตร

จังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ในภาคกลางด้านทิศตะวันตก มีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศพม่า โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นพรมแดนสันปันน้ำ ระยะความยาว 73 กิโลเมตร มีแม่น้ำแม่กลองเป็นแม่น้ำสายหลักไหลผ่านในเขตจังหวัดราชบุรีประมาณ 67 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับบริเวณใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือ         ติดต่อกับอำเภอท่ามะกา  อำเภอท่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
อำเภอนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ทิศใต้            ติดต่อกับอำเภอเขาย้อย .จังหวัดเพชรบุรี
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับอำเภอสามพราน .อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
อำเภอบางคนที อำเภออัมพวาและอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับอำเภอบางคายู อำเภอเมตตา จังหวัดทะวาย สหภาพพม่า


[1] กรมแผนที่ทหาร. แผนที่ลำดับชุด 1501 S ระวาง ND 47-11 มาตราส่วน 1 : 25,000  พิมพ์ครั้งที่ 1 RTSD (2526)
[2] สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี, ผลการสำรวจประชากรเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...