Blogger templates

2/21/2554

ข้อมูลและประวัติจังหวัดสระบุรี

ข้อมูลและประวัติจังหวัดสระบุรีสระบุรีเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งแต่โบราณ มีความเจริญมาตั้งแต่สมัยทวาราวดีเป็นต้นมา มีการค้นพบหลักฐานคือ ภาพศิลาจำหลักที่เขาน้ำพุ อำเภอแก่งคอย และได้เจริญรุ่งเรืองสืบเนื่องกันต่อมาทุกยุคทุกสมัยจนถึงปัจจุบัน  เป็นจังหวัดที่อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติเหมาะแก่การเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ซึ่งตั้งอยู่ในย่านศูนย์กลางการคมนาคมจากภาคกลางไปยังภาคต่าง ๆ องประเทศด้วย
สิ่งสำคัญของจังหวัดคือ เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท ซึ่งเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของพุทธศาสนิกชนชาวไทยมาแต่สมัยอยุธยา พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาและรัตนโกสินทร์ได้เสด็จพระราชดำเนินมานมัสการพระพุทะบาทแห่งนี้เกือบทุกพระองค์และแม่น้ำป่าสัก อันเป็นแม่น้ำสายสำคัญซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงหัวใจของชาวสระบุรีนั้น ตามโบราณราชประเพณีตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา เชื่อถือกันว่าเป็นแหล่งน้ำบริสุทธิ์หนึ่งในห้าแห่งที่เรียกว่า “น้ำเบญจสุทธคงคา”[1] ซึ่งนำมาทำน้ำมุรธาภิเษก[2]สำหรับใช้ในพิธีพระบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์[3]


[1] น้ำเบญจสุทธคงคา หมายถึง น้ำบริสุทธิ์ห้าแห่งที่นำมาใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ไทย โดยตักจากแม่น้ำห้าแห่งคือ แม่น้ำบางประกง ตักที่บึงพระราม จังหวัดนครนายก, แม่น้ำเจ้าพระยา ตักที่ตำบลบางแก้ว จังหวัดอ่างทอง, แม่น้ำราชบุรี ตักที่ตำบลดาวดึงส์ จังหวัดสมุทรสงคราม, แม่น้ำเพชรบุรี ตักที่ตำบลท่าไชย จังหวัดเพชรบุรี, แม่น้ำป่าสัก ตักที่ตำบลท่าราบ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
[2] น้ำมุรธาภัเษก หมายถึง น้ำเบญจสุทธคงคา ที่ผ่านพิธีพรามหมณืแล้ว นำมาสรงสนานพระวรการองค์พระมหากษัตรย์ เพื่อเป็นการถวายพระพรก่อนที่จะขึ้นเสวยราชสมบัติ
[3] โพธิ์ แซมลำเจียก, “แม่น้ำเบญจสุทธคงคา แขวงเมืองสระบุรี , ข่าวหลวง วารสารเพื่อการประชาสัมพันธื จังหวัดสระบุรี, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2 – 3 (2525), หน้า 18 – 20.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...