Blogger templates

2/21/2554

จำนวนประชากรจังหวัดสระบุรี

ประชากร

จำนวนประชากร ณ มีนาคม 2551 มีทั้งสิ้น 617,851 คน เป็นชาย 306,345 คน เป็นหญิง 311,506 คน สำหรับอำเภอที่มีประชากรมากที่สุด ได้แก่ อำเภอเมืองสระบุรี มีจำนวน 114,282 คน รองลงมา ได้แก่ อำเภอแก่งคอย มีจำนวน 91,856 คน และอำเภอหนองแค จำนวน 87,445 คน สำหรับอำเภอที่มีความหนาแน่น ของประชากรมากที่สุด คือ อำเภอเมืองสระบุรี 375.88 คน/ตร.กม. รองลงมา ได้แก่ อำเภอหนองแค 330.64 คน / ตร.กม. (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี )[1]

[1] กระทรวงมหาดไทย,ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 2553 – 2556) หน้า 4ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...