Blogger templates

6/12/2553

ข้อมูลพื้นฐานอำเภอเชียงคานจังหวัดเลย


ข้อมูลพื้นฐานอำเภอเชียงคาน


อำเภอเชียงคาน เป็นเขตชุมชนที่มีประชากรกระจายอาศัยอยู่บนที่ราบริมฝั่งแม่น้ำโขงอย่างค่อนข้างหนาแน่นเขตหนึ่งในพื้นที่โครงการผามอง ทั้งนี้เพราะพื้นที่ราบริมฝั่งโขงดังกล่าว มีความอุดมสมบูรณ์ที่สามารถเพาะปลูกได้ดีเป็นเขตหนึ่ง ดังนั้นจากการสำรวจหมู่บ้านหรือเขตชุมชนต่าง ๆ ในเขตอำเภอเชียงคานจึงได้พบหลักฐานที่น่าสนใจจำนวนมาก ทำให้ทราบว่าเคยมีมนุษย์อาศัยอยู่นับแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนกระทั่งถึงปัจจุบัน[1]

แบ่งการปกครองออกเป็น 8 ตำบล 81 หมู่บ้าน เทศบาลตำบล 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลเชียงคาน  และเทศบาตำบลเขาแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบล 7 แห่ง  คือ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงคาน,องค์การบริหารส่วนตำบลบุฮม,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว,องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี,องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ,องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม, องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว
[1] พิชิต สุนทร, ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม จังหวัดเลย ( วิทยาลัยครูเลย. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์. โครงการอีสานเขียว), 2535

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...