Blogger templates

6/12/2553

ประวัติความเป็นมาอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยประวัติความเป็นมา


อำเภอเชียงคานนั้น เป็นเขตชุมชนที่มีประชากรกระจายอยู่บนที่ราบริมฝั่งแม่น้ำโขงค่อนข้างหนาแน่น ทั้งนี้เพราะพื้นที่ราบริมฝั่งแม่น้ำโขงดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์อันสามารถเพาะปลูกได้ดีเขตหนึ่ง ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั้น เมืองเชียงคานเดิมเป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งลาวคือเมืองสานะคาม, ปากเหือง, ปากเหืองโบราณ และแขวงไชยบุรี ประเทศลาวในปัจจุบัน สร้างขึ้นมาเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของไทย แต่ขณะเดียวกันก็คาดกันว่าในสมัยนั้นคงมีการสร้างบ้านเรือนอยู่ฝั่งเมืองเชียงคานปัจจุบันอยู่พอสมควร เนื่องจากได้พบหลักฐานโบราณวัตถุจำนวนมาก
ต่อมาเมื่อไทยได้เสียดินแดนล้านช้างให้ฝรั่งเศสเมื่อคราวรัชกาลที่ 5 กลุ่มคนในล้านช้างที่ไม่ต้องการตกอยู่ใต้อำนาจของฝรั่งเศส ซึ่งอพยพหนีฝรั่งเศสลงมาจากเมืองล้านช้างเดิม และมาตั้งถิ่นฐาน ณ เมืองเชียงคานในปัจจุบัน เมื่อ พ.ศ. 2452[1] มีพระยาศรีอรรคฮาด (ทองดี ศรีประเสริฐ) เป็นเจ้าเมืองเชียงคานคนสุดท้าย ได้รับตำแหน่งนายอำเภอเชียงคานคนแรก ซึ่งเมืองเชียงคานได้ขึ้นอยู่กับเมืองเลยตามประกาศมณฑลอุดรตามหนังสือที่ 31/2224 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2454


[1] พเยาว์ เข็มนาค, ศิลปะถ้ำจังหวัดเลย, กรมศิลปากร,กองโบราณคดี, (กรุงเทพฯ : กรม), 2534

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...