Blogger templates

6/11/2553

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเลยในปี พ..2396 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพิจารณาเห็นว่าหมู่บ้านแฮ่ ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยน้ำหมานและอยู่ใกล้กับแม่น้ำเลย มีผู้คนเพิ่มมากขึ้น สมควรจะได้ตั้งเป็นเมืองเพื่อประโยชน์ในการปกครองอย่างใกล้ชิด จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งเป็นเมือง เรียกชื่อตามนามของแม่น้ำเลยว่า "เมืองเลย" ต่อมาในปี พ.ศ. 2440 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองพื้นที่ ร.ศ.116   แบ่งการปกครองเมืองเลย ออกเป็น 4 อำเภอ อำเภอที่ตั้งเมืองคือ อำเภอกุดป่อง
จังหวัดเลยมีสภาพภูมิประเทศที่งดงาม อากาศหนาวเย็น เป็นแหล่งเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญอีกด้วย แบ่งการปกครองออกเป็น  14  อำเภอ  89 ตำบล ( ไม่รวมตำบลกุดป่องซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเลย ) 916  หมู่บ้าน   1 เทศบาลเมือง   23  เทศบาลตำบล   76  อบต.   1 อบจ.
การปกครองทั้ง14  อำเภอ  ได้แก่ อำเภอเมือง  อำเภอวังสะพุง  อำเภอเชียงคาน อำเภอภูกระดึง  อำเภอท่าลี่  อำเภอด่านซ้าย  อำเภอปากชม  อำเภอภูเรือ  อำเภอนาแห้ว อำเภอนาด้วง อำเภอภูหลวง อำเภอผาขาว อำเภอเอราวัณ และ อำเภอหนองหิน


แผนที่แสดงอาณาเขตปกครองเลย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...