Blogger templates

6/12/2553

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อจังหวัดเลยที่ตั้ง
จังหวัดเลย ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างเส้นรุ้ง (Latitude) ที่ 16° 45 8 ถึง 18° 1 2 เหนือ และเส้นแวง (Longitude) ที่ 100° 50 12 ถึง 102° 9 26 ตะวันออก ครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 11,424.612 ตารางกิโลเมตร (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2543) มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 11,424.612 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,140,382 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 8.7 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อาณาเขต
จังหวัดเลยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้[1]
ทิศเหนือ            ติดต่อกับระเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ เทือกเขาเพชรบูรณ์  อำเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์  อำเภอนครไทย  อำเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ  อำเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย  อำเภอน้ำโสม  อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดอุดรธานี และอำเภอนาวัง  จังหวัดหนองบัวลำภู
 ทิศใต้               ติดต่อกับอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์  อำเภอภูผาม่าน  จังหวัดขอนแก่น
                        อำเภอศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวลำภู

[1] การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,เพชรบูรณ์ เลย: การสำรวจเบื้องต้นเพื่อการท่องเที่ยว (กรุงเทพ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2529) หน้า 2 – 22.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...