Blogger templates

2/25/2554

สระบุรีสมัยกรุงศรีอยุธยา

สมัยกรุงศรีอยุธยา
 “เมื่อพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองยกกองทัพมาล้อมพระนครศรีอยุธยา   พระไชยเชษฐาเจ้ากรุงศรีสัตนาคนหุต    ยกกองทัพเมืองเวียงจันท์ลงมาช่วยไทย    เดินกองทัพเลียบลำน้ำป่าสักลงมา  พระเจ้าหงสาวดีให้พระมหาอุปราชคุมกองทัพไปซุ่มดักทางอยู่ที่เมืองสระบุรี  ตีกองทัพกรุงศรีสัตนาคนหุตแตกกลับไป  ดังนี้เป็นอันได้ความว่า  เมืองสระบุรีตั้งมาก่อน พ..2112  แต่จะตั้งเมื่อใดข้อนี้ได้สันนิษฐานตามเค้าเงื่อนที่มีอยู่  คือเมื่อในแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ  พระราชบิดาของสมเด็จพระมหินทราธิราชนั้น  พระเจ้าหงสาวดีตะเบงชะเวตี้  ยกกองทัพเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา   เมื่อ  พ..2091

ในสมัยนั้นมีเมืองป้อมปราการเป็นเขื่อนขันธ์กันราชธานีอยู่ทั้ง 4 ทิศ  คือเมืองสุพรรณบุรีอยู่ทางตะวันตก  เมืองลพบุรีอยู่ทางทิศเหนือ  เมืองนครนายกอยู่ทางทิศตะวันออก  และเมืองพระประแดงอยู่ทางทิศใต้  กองทัพพระเจ้าหงสาวดียกเข้ามาทาง ด่านพระเจดีย์สามองค์ข้างทิศตะวันตกกองทัพไทยจึงไปตั้งต่อสู้อยู่ที่เมืองสุพรรณบุรี  รับข้าศึกไม่อยู่ต้องถอยเข้ามาเอาพระนครศรีอยุธยาเป็นที่มั่น    จึงได้ชัยชนะ  เป็นเหตุให้เห็นว่าเป็นเมืองที่ตั้งเป็นเขื่อนขันธ์กันพระนครนั้นไม่มีประโยชน์เช่นในอดีต ป้อมปราการที่สร้างไว้  ถ้าข้าศึกเอาเป็นที่มั่นสำหรับทำการสงครามแรมปี  ตีพระนคร  ก็จะกลับเป็นประโยชน์แก่ข้าศึก จึงให้รื้อป้อมปราการเมืองสุพรรณบุรี  เมืองลพบุรี และเมืองนครนายกเสียทั้ง 3 เมือง  คงไว้แต่เมืองพระประแดง  ซึ่งรักษาทางปากน้ำ 

อีกข้อหนึ่งเห็นว่า  ที่รวบรวมผู้คนในเวลาเกณฑ์ทัพยังมีน้อยแห่งนัก  จึงได้ตั้งตัวเมืองเพิ่มเติมขึ้นอีกหลายเมือง  สำหรับเป็นที่รวบรวมผู้คนเพื่อจะได้เรียกระดมมารักษาพระนครได้ทันท่วงที  ในเวลาการสงครามมีมาอีก  เมืองที่ตั้งใหม่ครั้งนั้นระบุชื่อไว้ในหนังสือพระราชพงศาวดาร  แต่ทางทิศใต้กับทางทิศตะวันตก  คือ  เมืองนนทบุรี  1 เมืองสาครบุรี 1 (สมุทรสาคร) เมือง 1 และเมืองนครไชยศรีเมือง 1 แต่ทางทิศอื่นหาได้กล่าวไม่ 

เมืองสระบุรี (และเมืองฉะเชิงเทราเห็นจะตั้งขึ้นในคราวนี้นั่นเอง  คือตั้งเมื่อราว  พ.. 2092  ก่อนปรากฏชื่อในพระราชพงศาวดารเพียง  20 ปี  เหล่าเมืองที่ตั้งครั้งนั้นเป็นแต่สำหรับรวบรวมผู้คนดังกล่าวมา  จึงกำหนดแต่เขตแดนมิได้สร้างบริเวณเมือง  ผู้รั้งตั้งจวนอยู่ที่ไหนก็ชื่อว่าเมืองอยู่ตรงนั้น  ไม่เหมือนเมืองที่ตั้งมาแต่ก่อน  เช่น  เมืองราชบุรี  และเมืองเพชรบุรี  เป็นต้น  เมืองตั้งสำหรับรวบรวมคนเช่นว่ามานี้  มีอีกหลายเมือง  พึ่งมาตั้งบริเวณเมืองประจำที่ทั่วกันต่อเมื่อ     รัชกาลที่  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...