Blogger templates

6/12/2553

สภาพปฐพีวิทยาและอุทกธรณีวิทยาจังหวัดเลย

สภาพอุทกธรณีวิทยา

                 ส่วนใหญ่จะเป็นชั้นหินใต้หินเฉพาะแห่ง (Locally Productive Aquifers) ซึ่งให้น้ำในปริมาณมากพอสมควรเป็นแห่ง ๆ ชั้นหินอุ้มน้ำส่วนใหญ่เป็นหินใต้น้ำชุดโคราชตอนล่าง (Lower Ko Rat Aquifer: Jik) บ่อลึกประมาณ 60 เมตร ให้น้ำมากถึง 10-50 ลูกบาศก์เมตร/ซม.คุณภาพนํ้าดี

สภาพปฐพีวิทยา

                      สภาพปฐพีวิทยา ประกอบด้วยชุดดิน หางดง ชุดดินพาน ชุดดินราชบุรี ชุดดินแม่ลาย มีการระบายน้ำเร็ว หรือค่อนข้างเร็ว มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นด่างอ่อนประมาณ 6.0-8.0 กลุ่มดินเหล่านี้มีสภาพพื้นที่ราบเรียบเหมาะทำนา

                       ส่วนกลุ่มดินที่มีสภาพนี้มีสภาพเป็นลอนลาดไปจนถึงเนินเขาเป็นดิน ร่วนเหนียว ดินเหนียวปนทรายแป้ง มีการระบายน้ำดีถึงปานกลาง ซึ่งได้แก่ ชุดดินเลย ชุดดินวังไห ชุดดินธาตุพนม ชุดดินด่านซ้ายชุดดินสันป่าตอง ชุดดินห้างฉัตร ชุดดินโคราช ชุดดินเหล่านี้เป็นชุดดินส่วนใหญ่ของจังหวัดเลย ที่มีความลาดชัน และมักจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ซึ่งเกษตรกรของจังหวัด ต้องปลูกพืชตามระบอบอนุรักษ์ดินและน้ำ และการบำรุงดิน ดินที่ไม่เหมาะสมสำหรับการเกษตรของจังหวัดเลยแล้วจะได้แก่พื้นที่ภูเขาสูงและเทือกเขาที่มีความลาดชันมากกว่า 35% ซึ่งมีการทำไร่เลื่อนลอย โดยปราศจากการอนุรักษ์ดินและน้ำซึ่งเป็นผลให้เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน จนบางแห่งเหลือแต่หินโผล่บนบริเวณอำเภอด่านซ้าย นาแห้วภูหลวง ปากชม จึงมีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ ควรสงวนไว้เป็นป่าตามธรรมชาติ เพื่อรักษาแหล่งต้นน้ำลำธารเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่า (กองสำรวจจำแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน)

สภาพอุทกวิทยาของลุ่มน้ำ

                       มีการกระจายแหล่งน้ำตามธรรมชาติไม่มาก มีแม่น้ำโขง เหือง เลย น้ำหมาน น้ำพอง น้ำสานห้วย ลำ ธาร คลอง จำนวน 922 สาย หนองบึง 148 แห่ง น้ำพุ น้ำซับ 72 แห่ง ในฤดูแล้งแหล่งน้ำเล็ก ๆ จะแห้งขอดลงเหลือแต่แม่น้ำสายใหญ่ ๆ สำ หรับลุ่มน้ำในจังหวัดเลยที่สำคัญได้แก่

1. แม่น้ำโขง (ครอบคลุมพื้นที่ด้านทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ส่วนใหญ่เป็นพื้นราบถึงลอนลาดสลับเนินเล็กน้อย เป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำเลย (ปี 2542 ระดับน้ำ วันที่ 23-24 มีนาคม 2542 –0.08 .) น้ำเหือง น้ำสาน สำหรับลุ่มน้ำโขงเลย กำลังสำรวจเพื่อก่อสร้างเขื่อนบริเวณที่เรียกว่าห้วยกะโป๊ะ อำเภอภูหลวง ส่วนน้ำสาน กำลังดำ เนินการสร้างเขื่อนอยู่ในขณะนี้

2. ลุ่มน้ำชี ครอบคลุมพื้นที่ด้านทางทิศใต้และทิศตะวันออก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบถึงลอนลาดความสูงของพื้นที่ลุ่มน้ำโดยเฉลี่ย 200 เมตร จากระดับน้ำทะเล มีแม่น้ำพอง ซึ่งไหลลงไปบรรจบแม่น้ำชี ที่อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

3. แม่น้ำป่าสัก เกิดจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ บริเวณบ้านปากแดง ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...