Blogger templates

6/12/2553

ลักษณะภูมิอากาศจังหวัดเลย
ลักษณะภูมิอากาศ


จังหวัดเลยอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับภูมิประเทศเต็มไปด้วยภูเขา ทำให้มีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อน และหนาวจัดในฤดูหนาว จังหวัดเลยมี พื้นที่เป็นภูเขาสูง จึงทำให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงง่าย อุณหภูมิสูงสุด 43.5 องศาเซลเซียส ( 25 เมษายน 2517) และ   ต่ำสุด ประมาณ -1.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 26.1 องศาเซลเซียส ช่วงเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม จะมีลม   มรสุมหรือแนวปะทะโซนร้อน (Inter Tropical Convergence Zone: ITCZ) พาดผ่านเป็นครั้งคราวทำให้มีฝนตกหนัก  ปริมาณน้ำฝน 5 ปี ย้อนหลังเฉลี่ย 1,299 ม.ม. จำนวนฝนตกรวม จำนวน 129 วัน โดยในปี พ.ศ. 2540 มีปริมาณน้ำฝนน้อยที่สุดวัดได้  ปริมาณ  968.8  ม.ม.  และปริมาณน้ำฝนมากที่สุดปี  พ.ศ. 2542 วัดได้ปริมาณ 1,549 ม.ม. สำหรับฤดูกาลต่าง ๆ ของจังหวัดเลย มีรายละเอียดดังนี้[1]
- ฤดูร้อน  เริ่มจากเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม (มีอุณหภูมิสูงสุด เดือนเมษายน ในปี พ.ศ. 2517 อุณหภูมิสูงสุดถึง 43.5 องศาเซลเซียส)
- ฤดูฝน    เริ่มจากเดือนพฤษภาคม - ปลายเดือนกันยายน ( ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,299 ม.ม.ต่อปี จากค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ำฝน ปี พ.ศ. 2540 2545)
- ฤดูหนาว เริ่มจากกลางเดือนตุลาคม - ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ( มีอุณหภูมิต่ำสุดที่เคยวัดได้ใน ท้องที่อำเภอภูเรือ - 1.3 องศาเซลเซียส ในปี พ.ศ. 2517 )


[1]ฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและโครงสร้างพื้นฐาน จังหวัดเลย(มหาวิทยาลัยขอนแก่น : กันยายน 2546)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...