Blogger templates

6/12/2553

ข้อมูลพื้นฐานตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ข้อมูลพื้นฐานตำบลบุฮม
ประวัติความเป็นมา
บุ หมายถึง ดันทะลุ ,ฮม หมายถึง การมารวมกัน “บุฮม” ในที่นี้หมายถึง ชื่อผู้ตั้งหมู่บ้าน เพราะคนที่ตั้งหมู่บ้านบุฮม คือ ท้าวบัวโฮม แต่ต่อมาความหมายเพี้ยนไปจึงกลายเป็น บุฮม ตำบลบุฮม ตามตำนานการสร้สงหมู่บ้านว่ามีสามพี่น้อง มีชื่อว่า ท้าวบุญโฮม ท้าวบุญฮวง และท้าวบุญเฮียว มาจากเมืองพวน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาตามจับนกแอแลแต่จับไม่ได้จึงไม่กล้ากลับเมือง เพราะกลัวเจ้าเมืองที่ให้มาจับจะลงโทษ จึงได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้แหล่งน้ำแห่งหนึ่ง ต่อมามีคนมาตั้งบ้านเรือนเพิ่มมากขึ้น จึงได้ตั้งชื่อว่า "บ้านบุญโฮม" ตามชื่อพี่ชายคนแรก ตำบลบุฮมเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเชียงคาน ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านบุฮม หมู่ 2 บ้านคกเลาเหนือ หมู่ 3 บ้านคกเลาใต้ หมู่ 4 บ้านห้วยซวก หมู่ 5 บ้านอุมุง หมู่ 6 บ้านผาแบ่น หมู่ 7 บ้านวัฒนาภิรมย์ หมู่ 8 บ้านผาแบ่น

อาณาเขต
ทิศเหนือ            ติดกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้                ติดกับ ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย
ทิศตะวันออก     ติดกับ ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย
ทิศตะวันตก       ติดกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สภาพทั่วไปของตำบล
พื้นที่ตำบลบุฮมประมาณ 70 % เป็นที่ลาดเชิงเขา เหมาะสำหรับปลูกไม้ผลและพืชไร่ ซึ่งมีผลิตผลทางการเกษตรคือ พืชผักและผลไม้ตลอดปี   เกษตรส่วนใหญ่มีความรู้ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกพืชหลายชนิด

  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...