Blogger templates

2/25/2554

ลักษณะทางธรณีวิทยาจังหวัดสระบุรีลักษณะทางธรณีวิทยาจังหวัดสระบุรี


            บริเวณพื้นที่จังหวัดสระบุรี  พบหินหลายชนิดที่มีอายุต่างกัน ประกอบด้วยหินตะกอนเป็นส่วนใหญ่ และหินแปรเกรดต่ำเป็นส่วนน้อย มีกำเนิดตั้งแต่ปลายมหายุคพาลีโอโซอิก ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 280 ล้านปีขึ้นมาจนถึงประมาณ 265 ล้านปีที่ผ่านมา นอกจากนั้น  ยังพบว่ามีหินอัคนี ทั้งที่เป็นหินอัคนีแทรกซอนและหินอัคนีพุที่เกิดโดยหินหนืดแทรกดัน และพุ่งขึ้นมาจากใต้เปลือกโลกในช่วงปลายมหายุคพาลีโอโซอิก ติดต่อกับมหายุคมีโซโซอิก หรือประมาณ 260-230 ล้านปีมาแล้วที่เหลือเป็นเศษหิน ตะกอนน้ำที่ถูกพัดมาสะสมตัวกันอยู่ในบริเวณที่ราบตะกอนน้ำพา ตั้งแต่มหายุคซีโนโซอิก คือ ในยุคควอเทอร์นารี ซึ่งมีอายุประมาณ  1.8  ล้านปีมาแล้ว  จนถึงปัจจุบัน  
      จากการสำรวจทางธรณีวิทยาเพื่อทำแผนที่ธรณีวิทยา  มาตราส่วน  1:250,000   ซึ่งดำเนินการโดยกองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ทำให้สามารถทราบว่าบริเวณจังหวัดสระบุรีมีหินโผล่หลายชนิดและมีอายุแตกต่างกันไปทำให้มีแร่ธาตุจำนวนมากไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...