Blogger templates

6/12/2553

ลักษณะภูมิประเทศจังหวัดเลย
ลักษณะภูมิประเทศ


จังหวัดเลย ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบสูง โคราช ที่เรียกว่า แอ่งสกลนคร ภูมิประเทศส่วนใหญ่ เป็น      เทือกเขา ในแนวทิศเหนือใต้ โดยมีที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขา ขนาดไม่ใหญ่มากนัก สลับอยู่แนวเทือกเขาเหล่านั้น หินที่พบในบริเวณนี้ ส่วนใหญ่หินมีอายุมาก โดยมีตัวเมืองอยู่ตรงกลางลักษณะคล้ายกับกระทะ สูงจากระดับน้ำ ทะเลโดยเฉลี่ย ประมาณ 400 เมตร สามารถแบ่งภูมิประเทศได้ 3 เขต


1. บริเวณที่ราบลุ่ม เป็นเขตที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก มีประชากรหนาแน่น ได้แก่ พื้นที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำเลย และลุ่มแม่น้ำโขง เป็นที่ตั้งของอำเภอเมืองเลย เชียงคาน วังสะพุง และกิ่งอำเภอเอราวัณ หนองหิน

2. เขตภูเขาสูง จะอยู่ทางทิศตะวันตก ได้แก่ อำเภอนาแห้ว ภูเรือ ด่านซ้าย ท่าลี่ และทิศใต้โดยมีพื้นที่
บางส่วนของอำเภอภูหลวง ภูกระดึง การคมนาคมจะไม่ค่อยสะดวก และมีประชากรอาศัยอยู่เบาบาง

3. เขตที่ราบเชิงเขา อยู่บริเวณทางด้านทิศใต้และทิศตะวันออก ได้แก่ อำเภอภูกระดึง ภูหลวง บางส่วน อำเภอนาด้วง ปากชม และผาขาว เป็นเขตที่ไม่ค่อยมีภูเขาสูงมาก มีประชากรอยู่หนาแน่นปานกลาง มีพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกได้บ้าง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...